...a ešte raz o Pracovnej zdravotnej službe

Pracovná zdravotná služba pre jednoosobové eseročky nedáva zmysel

Zoznam poskytovateľov Pracovnej zdravotnej služby tu: www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=390:pracovna-zdravotna-sluba&catid=64:preventivne-pracovne-lekarstvo&Itemid=73

 

K odmeňovaniu konateľov článok TU: www.albertova.eu/index.php?pravo=rms

 

Firmy, ktoré majú zamestnancov v prvej alebo druhej pracovnej kategórii by už v tomto čase mali mať pre nich zabezpečenú pracovnú zdravotnú službu. To isté sa týka aj jednoosobovej eseročky, v ktorej sa jej majiteľ zamestnal. Ak firma zamestnáva len dohodárov, aj pre nich musí mať pracovnú zdravotnú službu (PZS).

Táto povinnosť sa týka aj živnostníka, ktorý má zamestnanca. Živnostník, ktorý nie je zamestnávateľom a robí prácu zaradenú do prvej alebo druhej kategórie, zdravotný dohľad nemusí zabezpečiť. Povinné je to však preňho vtedy, ak má rizikovú prácu (tretia a štvrtá kategória).

Dôvody sa našli

Zmenu má na svedomí novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Platí od augusta minulého roku. Povinnosť mať pracovnú zdravotnú službu zakotvila pre všetky firmy, ktoré majú zamestnanca od januára tohto roku.

Podľa ministerstva zdravotníctva dôvodom zmien je smernica EK. Podľa nej zamestnávateľ musí zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu pre všetkých zamestnancov a to bez ohľadu na kategóriu práce. Okrem toho legislatívne zmeny rezort zdôvodňoval aj tým, že u zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do druhej kategórie, je priznaných až 66 percent všetkých chorôb z povolania.

Čo by mala zdravotná služba robiť

Karolína je majiteľkou eseročky, ktorá poskytuje iným firmám účtovnícke služby. Od januára sa vo svojej "jednoosobovke" zamestnala. Takto bude môcť ušetriť na zdravotných odvodoch, keď využije možnosť uplatniť si odpočítateľnú položku na zdravotné odvody do príjmu 570 eur. Na druhej strane tým, že sa vo svojej firme zamestnala, musí si pre seba zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu. To ju bude stáť peniaze.

"Pokladám to za zbytočné. Zaujíma ma, či príde lekár kontrolovať moje pracovné podmienky ku mne domov. Pracujem doma a všetko čo potrebujem k svojej práci je moja hlava, počítač a stolička," komentovala novú povinnosť.

Pracovná zdravotná služba v rámci zdravotného dohľadu nad pracovnými podmienkami by mala najmä hodnotiť pracovné prostredie a zdravotné riziká, ktoré ohrozujú zdravie zamestnancov pri práci a vypracúvať návrhy na zaradenie prác do kategórií z hľadiska zdravotných rizík. V prípade účtovníčky o nejakých veľkých pracovných rizikách naozaj hovoriť nemožno. Pravidelne chodí k svojmu lekárovi na preventívne prehliadky. Nosí okuliare, takže navštevuje aj očného lekára. Aké iné služby jej môže teda poskytnúť lekár pracovnej zdravotnej služby?

Rozšírenie pracovnej zdravotnej služby na všetkých zamestnávateľov pokladajú podnikatelia za jeden z byrokratických nezmyslov minulého roka. Toto opatrenie skončilo v internetovej ankete, ktorú po tretí krát zorganizovalo Združenie mladých podnikateľov Slovenska, na druhom mieste.

"Pre mnohé firmy táto povinnosť znamená nemalé a často zbytočne vynaložené náklady," komentoval toto opatrenie prezident Združenia podnikateľov Slovenska Ján Oravec. 

Povinnosti zamestnávateľa

Ak zamestnávateľ pracovnú zdravotnú službu pre zamestnancov nezabezpečí, hrozí mu pokuta od Úradu verejného zdravotníctva od 150 do 20 000 eur.

Zdravotný dohľad sa líši podľa toho, či má zamestnávateľ pracovníkov na rizikových prácach (3. a 4. pracovná kategória) alebo v 1. a 2. kategórii.

Zamestnávateľ má dve možnosti: buď pracovnú zdravotnú službu zabezpečí vlastnými zamestnancami alebo si zoženie externú službu. Ak sa zamestnávateľ rozhodne pre vlastných zamestnancov, musí to "bezodkladne" písomne oznámiť regionálnemu úradu verejného zdravotníctva.

Vlastného zamestnanca môže zamestnávateľ nominovať do zdravotnej služby len vtedy, ak ide o lekára s určenou špecializáciou, verejného zdravotníka, bezpečnostného technika alebo autorizovaného bezpečnostného technika. Tí môžu zabezpečovať PZS len pre zamestnancov prvej a druhej kategórie. Pre rizikových zamestnancov musí zriadiť firma tím pracovnej zdravotnej služby.

Ak zamestnávateľ nemá takýchto vlastných zamestnancov, musí si zabezpečiť službu externe. Zoznam subjektov (fyzických a právnických osôb), ktoré majú na to oprávnenie od Úradu verejného zdravotníctva v rámci tímu odborníkov, nájdete na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR. Momentálne je v zozname 85 subjektov. Medzi ne patria napríklad univerzitné či fakultné nemocnice, regionálne nemocnice, polikliniky či súkromné zdravotnícke zariadenia, ako aj lekári.

Ak máte len zamestnancov v 1. a 2. kategórii, môžete osloviť bezpečnostných technikov alebo všeobecných lekárov s licenciou, ktorých je v zozname až 623.

Koľko za to

V zákone možno nájsť aj orientačnú cenu nákladov, ak nad pracovnými podmienkami dohliada jedna osoba, a koľko zaplatí zamestnávateľ, ak si objedná tím pracovnej zdravotnej služby. Služba lekára podľa druhu povolania stojí od 1,51 - 2,26 eura za jedného zamestnanca a rok, hygienik si môže zaúčtovať 0,86 - 1,29 eura, u bezpečnostného technika to vyjde od 1,01 - 1,53 eura. Tím pracovnej zdravotnej služby si môže pýtať 2,37 - 3,55 eura na osobu. Najvyššie ceny majú tímy pracovnej zdravotnej služby, ktoré sú zložené z lekárov a hygienikov.

Ceny subjektov PZS si preverovala naša majiteľka jednoosobovej eseročky. Za pracovnú službu vo svojej spoločnosti, kde je zamestnaná by zaplatila ročne u prvej firmy 108 eur. Ako bonus jej sľúbili dodať základnú dokumentáciu k pracovnej zdravotnej službe a tiež k bezpečnostno-technickej službe.

Osobitný poplatok 36 eur na jedného zamestnanca bol za školenie prvej pomoci a 10 eur za povinné školenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre zamestnancov.

Iná firma si chcela účtovať ročne 100 eur pre firmu do dvoch zamestnancov. Ďalšia rozdelila poplatky do troch skupín. Účtovala by vstupné náklady 60 eur na zabezpečenie hodnotenia zdravotného rizika, vypracovanie kategorizácie prác z hľadiska zdravotných rizík. Raz za rok by si účtovala 120 eur za hodnotenie zdravotného rizika a pri každej podstatnej zmene pracovných podmienok, ktorá by mohla mať vplyv na mieru zdravotného rizika a kategóriu práce z hľadiska zdravotných rizík.

Súčasťou cenníka boli aj nepravidelné náklady v prípade potreby: 60 eur na na vypracovanie prevádzkového poriadku z hľadiska ochrany a podpory zdravia zamestnancov pri práci, 120 eur na zastupovanie pred orgánom dozoru hygieny pracovného prostredia, 60 eur za návštevu na podnet zákazníka. Za upozornenie na novú legislatívu v oblasti hygieny práce by to bolo 24 eur a za konzultácie cez email alebo mobil 24 eur za každú začatú hodinu.

Dôležitá legislatíva

§                  Právna úprava pracovnej zdravotnej služby bola predtým rozdelená v dvoch predpisoch, a to v zákone o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a v zákone o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Zmenu priniesla novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia (č. 355/2007 Z. z.), ktorá platí od augusta minulého roku. Úpravy pracovnej zdravotnej služby sa tak presunuli do jedného predpisu.

§                  Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 208/2014 o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť.

Čo by mala zdravotná služba robiť:

§                  hodnotiť faktory práce a pracovného prostredia a spôsob vykonávania práce z hľadiska ich možného vplyvu na zdravie zamestnancov,

§                  hodnotiť zdravotné riziká, ktoré ohrozujú zdravie zamestnancov pri práci a podieľať sa na vypracovaní posudku o riziku pre zamestnávateľa, navrhovať zamestnávateľovi opatrenia na zníženie alebo odstránenie rizika,

§                  vypracúvať návrhy na zaradenie prác do kategórií z hľadiska zdravotných rizík, podporovať prispôsobovanie práce a pracovných podmienok zamestnancom z hľadiska ochrany zdravia,

§                  poskytovať primerané poradenstvo zamestnávateľovi a zamestnancom pri ochrane zdravia pred nepriaznivým vplyvom faktorov práce a pracovného prostredia,

§                  zúčastňovať sa na vypracúvaní programov ochrany a podpory zdravia zamestnancov, na zlepšovaní pracovných podmienok,

§                  vykonávať lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci na účel posudzovania zdravotnej spôsobilosti na prácu.

 

Zdroj informácie: https://www.etrend.sk/podnikanie/pracovna-zdravotna-sluzba-pre-jednoosobove-eserocky-nedava-zmysel.html