Aké informácie nesmie zamestnávateľ požadovať od zamestnanca

NOVA Intereal_MW...............................

Zamestnávateľ môže požadovať len také informácie, ktoré súvisia s prácou, ktorú má zamestnanec vykonávať.

 

Zamestnávateľ nesmie požadovať (§41 ods.6 ZP) :

... (6) Zamestnávateľ nesmie vyžadovať od fyzickej osoby informácie

a) o tehotenstve, 
b) o rodinných pomeroch, 
c) o bezúhonnosti s výnimkou, ak ide o prácu, pri ktorej sa podľa osobitného predpisu 
vyžaduje bezúhonnosť, alebo ak požiadavku bezúhonnosti vyžaduje povaha práce, ktorú

má fyzická osoba vykonávať, 
d) o politickej príslušnosti, odborovej príslušnosti a náboženskej príslušnosti. ...

 

Zákonník práce (ďalej len ZP) Čl. 11

Zamestnávateľ môže o zamestnancovi zhromažďovať len osobné údaje súvisiace s kvalifikáciou a profesionálnymi skúsenosťami zamestnanca a údaje, ktoré môžu byť významné z hľadiska práce, ktorú zamestnanec má vykonávať, vykonáva alebo vykonával. 

 

ZP § 13 

... (4) Zamestnávateľ nesmie bez vážnych dôvodov spočívajúcich v osobitnej povahe činností zamestnávateľa narúšať súkromie zamestnanca na pracovisku a v spoločných priestoroch zamestnávateľa tým, že ho monitoruje, vykonáva záznam telefonických hovorov uskutočňovaných technickými pracovnými zariadeniami zamestnávateľa a kontroluje elektronickú poštu odoslanú z pracovnej elektronickej adresy a doručenú na túto adresu bez toho, aby ho na to vopred upozornil. Ak zamestnávateľ zavádza kontrolný mechanizmus, je povinný prerokovať so zástupcami zamestnancov rozsah kontroly, spôsob jej uskutočnenia, ako aj dobu jej trvania a informovať zamestnancov o rozsahu kontroly, spôsobe jej uskutočnenia, ako aj o dobe jej trvania.

 

§13 ZP

... (7) Zamestnanec, ktorý sa domnieva, že jeho súkromie na pracovisku alebo v spoločných priestoroch bolo narušené nedodržaním podmienok podľa odseku 4, môže sa obrátiť na súd a domáhať sa právnej ochrany.