Aké povinnosti na úradoch vás čakajú po skončení materskej alebo rodičovskej dovolenky?

Príspevok pridala: Marta Weberová - NOVA Intereal, s.r.o.

Mamička pred narodením dieťaťa nastupuje najprv na materskú dovolenku. Nástup sa odvíja od očakávaného dátumu pôrodu, ktorý určí gynekológ a na materskú sa nastupuje spravidla 6 týždňov pred týmto dátumom, najskôr však 8 týždňov. 


Materská dovolenka trvá štandardne 34 týždňov, pričom sa počíta odo dňa nástupu na materskú. Slobodné matky majú nárok na 37 týždňov materskej dovolenky a pokiaľ má žena dve a viac detí naraz, predlžuje sa jej materská na 43 týždňov. 


Materský príspevok (2016)

Na základe novely zákona o sociálnom poistení, ktorú schválili v novembri poslanci NR SR, sa k 1.1.2016 zvýši materská dávka zo súčasných 65 na 70 % denného vymeriavacieho základu. Priemerná mesačná suma materskej by mala v roku 2016 narásť o takmer 33 eur, na 459,6 eura.

Podporná doba poberania materského by sa nemala zmeniť - matky budú poberať materské 34 týždňov, osamelé matky a matky dvojičiek viacerčat môžu poberať materské dlhšie (37 až 43 týždňov).

·         Maximálna výška – 888,60 eur (30 dňový mesiac), 918,20 eur (31 dňový mesiac)

Po skončení nároku na materskú dovolenku má žena možnosť nastúpiť na rodičovskú dovolenku. Počas materskej dovolenky žena dostáva materskú dávku, ktorej výška individuálne závisí od príjmov, prípadne sa vypláca minimálna dávka, napríklad ak mamička pred materskou nepracovala alebo študovala. Na rodičovskej dovolenke sa však už tieto rozdiely stierajú a každá mamička dostáva rovnaký rodičovský príspevok, ktorý má možnosť poberať do dovŕšenia veku 3 rokov dieťaťa, zo zdravotných dôvodov maximálne do veku 6 rokov dieťaťa. 

Rodičovský príspevok (2016)

*  Jedno dieťa – 202,30 eur 


Ostatné príspevky a dávky (2016)

prídavok na dieťa - vo výške 23,52 eur mesačne

príplatok k prídavku na dieťa - vo výške 11,03 eur mesačn

daňový bonus - vo výške 21,41 eur mesačne

 

Príspevok pri narodení dieťaťa

Suma príspevku je pre rok 2016 upravená nasledovne:

·         829,86 eur, ak ide o dieťa narodené z prvého pôrodu až tretieho pôrodu, ktoré sa dožilo najmenej 28 dní

·         151,37 eur, ak ide o dieťa narodené zo štvrtého pôrodu a ďalšieho pôrodu alebo ak ide o dieťa z prvého pôrodu až tretieho pôrodu, ktoré sa nedožilo 28 dní

Suma príspevku pre dvojičky a viac súčasne narodených detí:

·         suma príspevku (829,86 eur, resp. 151,37 eur) sa zvyšuje o 75,69eura na každé dieťa, ktoré sa dožilo najmenej 28 dní

Pri prechode z materskej na rodičovskú dovolenku je potrebné vybaviť tieto náležitosti:

·         Kontaktovať zamestnávateľa – pred skončením materskej dovolenky je dobré kontaktovať zamestnávateľa a oznámiť mu, či po ukončení materskej pokračujete na rodičovskú dovolenku alebo sa vrátite späť do práce. Pri tejto príležitosti je dobré sa tiež dohodnúť so zamestnávateľom ohľadom dovolenky. Aj počas materskej dovolenky (ak ste pred nástupom boli zamestnaná v trvalom pracovnom pomere) vám totiž prislúchajú dni dovolenky podľa zákona. Niektorí zamestnávatelia však nepovoľujú prenos dovolenky do ďalších rokov, preto je dobré sa so zamestnávateľom dohodnúť na ich vyplatení, prípadne vyčerpaní medzi materskou a rodičovskou dovolenkou, aby zbytočne neprepadli.

·         Sociálna poisťovňa – v Sociálnej poisťovni vám potvrdia vyplnené tlačivá „Žiadosť o rodičovský príspevok“ a „Potvrdenie o nároku na materské“, ktoré následne odnesiete na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste trvalého pobytu.

·         Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny – na rodičovskej dovolenke príspevok vypláca práve úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, kde je potrebné doniesť tlačivá potvrdené zo Sociálnej poisťovne spolu s kópiou rodného listu dieťaťa a občianskym preukazom rodiča.

Ukončenie rodičovskej dovolenky

Zamestnaná mamička sa môže sama rozhodnúť, kedy sa vráti späť do práce. Môže tak urobiť po materskej dovolenke, po rodičovskej dovolenke, ale v prípade potreby aj kedykoľvek skôr. Pri ukončení rodičovskej dovolenky je potrebné vyriešiť nasledujúce povinnosti: 

·         Oznámenie zamestnávateľovi - mamička by mala v dostatočnom predstihu upovedomiť zamestnávateľa o návrate do práce. Vhodné je to najmä v prípade, ak sa mamička vracia do práce skôr. Je totiž možné, že na pracovné miesto mamičky na rodičovskej dovolenke zamestnávateľ dočasne prijal niekoho iného.

·         Dôchodkové poistenie – počas materskej a rodičovskej dovolenky za matku platí dôchodkové poistenie štát a je potrebné sa z poistenia odhlásiť do 8 dní od skončenia rodičovskej dovolenky. Mamička opäť vyplní tlačivo „Registračný list fyzickej osoby“, kde však zaškrtne krížik v rubrike „odhláška“.

·         Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny – mamičky, ktoré boli pred nástupom na materskú dovolenku nezamestnané, prípadne študovali, sa po ukončení rodičovskej dovolenky môžu prihlásiť na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Na prihlásenie je lehota 7 dní od ukončenia rodičovskej dovolenky, kde je potrebné doniesť potvrdenie o ukončení rodičovskej dovolenky.

·         Zdravotná poisťovňa – nahlásiť ukončenie rodičovskej dovolenky musia iba mamičky, ktoré po jej skončení nenastupujú do práce. Za zamestnané mamičky to urobí ich zamestnávateľ.

Predĺžená rodičovská dovolenka

Mamička môže v prípade nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa (napr. závažné ochorenie) požiadať o predĺženú materskú dovolenku, až do 6-teho roku života dieťaťa. Pokiaľ jej bude schválená, naďalej jej bude vyplácaný príspevok. Niektoré mamičky zostávajú na predĺženej rodičovskej dovolenke svojvoľne, tie však príspevok nedostávajú. 

·         Predĺžená rodičovská dovolenka – na predĺženie ma mamička nárok, pokiaľ zdravotný stav dieťaťa vyžaduje špeciálnu starostlivosť, či návštevy lekárov špecialistov. Nárok na ňu posudzuje Sociálna poisťovňa, kde je potrebné doniesť „Žiadosť o posúdenie zdravotného stavu na účely sociálnych dávok“, potvrdenia od lekárov a na pobočke Sociálnej poisťovne podpísať čestné prehlásenie o celodennej starostlivosti o dieťa. Nakoľko však posúdenie tejto žiadosti trvá určitú dobu, je dobré, aby si ju mamička začala vybavovať v dostatočnom predstihu.

·         Neplatená predĺžená rodičovská dovolenka – zamestnané mamičky majú možnosť pokračovať po skončení rodičovskej dovolenky aj na neplatenej predĺženej rodičovskej dovolenke. Tu im však musí vyjsť v ústrety zamestnávateľ a nebudú dostávať žiaden príspevok. Okrem toho mamička v tejto dobe nie je chránená proti výpovedi, musí si platiť zdravotné poistenie a túto skutočnosť nahlásiť zdravotnej poisťovni. Zdravotné poistenie si mamička nemusí platiť v prípade, že jej dieťa nechodí do materskej školy, alebo ju navštevuje len 4 hodiny denne. 

 

Odkazy na tlačivá:

Žiadosť o rodičovský príspevok: 
https://www.upsvar.sk/vzory-ziadosti/vzory-ziadosti-pre-oblast-socialnych-veci-a-rodiny/rodicovsky-prispevok-1.html?page_id=268773

Potvrdenie o nároku na materské: 
https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/uvod/formulare-ziadosti/potvrd_o_naroku_na_materske_pdf.pdf