Ako to je s Odpočítateľnou položkou na zdravotnom poistení

Článok pridala: Marta Weberová

Ministerstvo zdravotníctva SR zverejnilo na svojej internetovej stránke tlačivo Oznámenie zamestnanca na uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku, na ktorom zamestnanec písomne oznámi zamestnávateľovi, že má nárok na uplatnenie odpočítateľnej položky, prípadne, že nastala zmena v nároku na jej uplatnenie.

 

Nárok na uplatnenie OP nie je automatický, zamestnanec musí písomne požiadať svojho zamestnávateľa o uplatnenie OP na uvedenom tlačive. Bez podpísaného oznámenia nie je možné uplatniť OP na mesačnej báze. Tlačivo zamestnávateľ neposiela zdravotnej poisťovni!

 

Zamestnanec, ktorý má nárok na uplatnenie odpočítateľnej položky je povinný písomne oznámiť zamestnávateľovi do 8 dní odo dňa vzniku pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku. Rovnako má povinnosť oznámiť do 8 dní aj zmenu resp. zánik nároku.

 

Tí zamestnanci, ktorí k 01.01.2015 už majú uzatvorený pracovný pomer, štátnozamestnanecký pomer, služobný pomer alebo obdobný pomer a majú nárok na OP pri výpočte preddavkov na poistné, sú povinní tento nárok oznámiť zamestnávateľovi prvýkrát do 25.1.2015!

 

V prípade, že Vám zamestnanec nepredložil do 25.1.2015 tlačivo Oznámenie zamestnanca na uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku, uplatní sa mu OP v ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia.

 

Uplatnenie OP v ročnom zúčtovaní poistného.

V prípade zamestnanca, ktorý mal v kalendárnom mesiaci súčasne viacerých zamestnávateľov alebo bol súčasne samostatne zárobkovo činnou osobou sa uplatní OP až v ročnom zúčtovaní poistného.

Ak mal zamestnanec počas kalendárneho roka príjem pre uplatnenie OP u viacerých zamestnávateľov, v ročnom zúčtovaní poistného sa OP uplatní pomerne podľa výšky príjmu pre uplatnenie OP u jednotlivých zamestnávateľov.

Ročné zúčtovanie poistného vykoná zdravotná poisťovňa aj za zamestnanca, ktorého príjem pre uplatnenie OP sa znížil alebo mal znížiť o OP (okrem nižšie uvedenej skupiny).

Ročné zúčtovanie poistného nebude vykonané za zamestnanca, ktorý bol počas celého kalendárneho roka súčasne zamestnancom len u jedného zamestnávateľa a splnil tieto podmienky:

a.  jeho príjem pre uplatnenie OP sa mesačne znižoval o OP

b. jeho príjem pre uplatnenie OP v každom kalendárnom mesiaci bol nižší ako 380 Eur alebo nebol nižší ako 380 Eur a súčasne nebol vyšší ako 570 Eur a

c.  nemal iný príjem zo zárobkovej činnosti.

Výška ročnej OP

·   OP je najviac 4 560 Eur ročne,

·   OP sa znižuje o dvojnásobok časti vymeriavacieho základu podľa § 13 zákona č. 580/2004 Z. z. , ktorá prevyšuje sumu 4560 Eur,

·   ak zamestnanec nemal príjem pre uplatnenie OP počas celého kalendárneho roka, OP sa alikvotne kráti podľa počtu dní, kedy zamestnanec mal príjem pre uplatnenie OP [dni kedy bol zamestnanec považovaný za osobu podľa § 11 ods. 7 písm. m) a s) zákona o zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení sa neodpočítavajú, počas týchto dní sa naďalej považuje za zamestnanca],

·   v prípade, ak je príjem pre uplatnenie OP nižší ako 4 560 Eur, OP nesmie byť vyššia ako výška tohto príjmu,

·   v prípade, ak je vymeriavací základ podľa § 13 zákona č. 580/2004 Z. z. 6 840 Eur a viac odpočítateľná položke je 0 Eur.

V prípade, že očakávate v priebehu roka aj ďalšie príjmy, ktoré vstupujú do celkového vymeriavacieho základu (§13 zákona č. 580/2004 Z. z.) ako napr. príjem zdaňovaný podľa § 7 (napr. výnosy zo zmeniek okrem príjmov z ich predaja), § 8 (napr. príjmy z prevodu vlastníctva nehnuteľností) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov alebo vyplatené dividendy [príjmy podľa § 3 ods. 2 písm. c) a § 5 ods. 7 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov] je potrebné si uvedomiť, že v ročnom zúčtovaní poistného sa výška nároku na OP môže znížiť, resp. môžete nárok na jej uplatnenie stratiť.