Koncoročné odmeny a sociálne poistenie

Príspevok vložila: Marta Weberová.........................

Z odmien, ktoré vypláca zamestnávateľ svojim zamestnancom a ktoré sú predmetom dane, odvádza zamestnávateľ riadne poistné. Ak zamestnávateľ zamestnancovi s pravidelným príjmom zúčtuje na konci roka príjem (odmenu + mzdu) a zamestnanec nemá prerušené poistenie, zamestnávateľ ho vykazuje na tlačive Mesačný výkaz poistného a príspevkov za príslušný kalendárny mesiac. Aj v prípade, ak odmenu dostane zamestnanec, ktorý má v konkrétnom mesiaci vylúčenie povinnosti platiť poistné (napr. z dôvodu poberania materského alebo trvania dočasnej práceneschopnosti), ho zamestnávateľ vykáže na tlačive Mesačný výkaz poistného a príspevkov za príslušný kalendárny mesiac a odvedie poistné len na úrazové poistenie.

Zamestnávatelia často v spomínaných prípadoch chybne vykazujú poistné za zamestnanca s pravidelným príjmom na tlačive Výkaz poistného a príspevkov a koncoročnú odmenu rozpočítajú na celý rok. Takýto postup je však správny len v prípadoch, ak došlo k prerušeniu poistenia zamestnanca, napr. vtedy, ak odmenu zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi, ktorý čerpá rodičovskú dovolenku a ktorý má z tohto dôvodu prerušené poistenie. Keďže prerušenie povinného poistenia sa považuje za zánik poistenia, odmena sa považuje za príjem po skončení poistenia, a preto ju zamestnávateľ vykazuje na tlačive Výkaz poistného a príspevkov a poistné rozpočíta na obdobie trvania poistenia pred prerušením.

Info SP: www.socpoist.sk/aktuality-koncorocne-odmeny-a-socialne-poistenie/48411s59405c