Nová odvodová úľava od 15.12.2015

Vložila: Marta Weberová_NOVA Intereal, s.r.o.

 

Od 15. decembra začne platiť nová odvodová úľava

 

Na základe prijatého zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov dochádza od 15. decembra 2015 k rozšíreniu skupiny zamestnancov s odvodovou úľavou.

Rozšírenie odvodovej úľavy sa týka novej skupiny zamestnancov, ktorí boli evidovaní v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 6 mesiacov pred vznikom pracovného/štátnozamestnaneckého pomeru a majú trvalý pobyt v niektorom z najmenej rozvinutých okresov definovaných podľa osobitného predpisu. Zamestnávateľ bude za takýchto zamestnancov platiť poistné len na úrazové poistenie a garančné poistenie za obdobie najviac 12 kalendárnych mesiacov.

Podmienkou poskytnutia úľavy je:

* ide o vznik buď pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru,

* zamestnanec má trvalý pobyt v okrese, kde miera nezamestnanosti presahuje stanovené hranice,

* zamestnanec bol nepretržite evidovaný v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej šesť mesiacov,

* vyradenie z evidencie nezamestnaných práve z dôvodu vzniku tohto pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru,

* príjem takéhoto zamestnanca nemôže presiahnuť 67 % priemernej mesačnej mzdy

 - 2015 = 552,08 EUR (predstavuje týchto 67 % priemernej mesačnej mzdy)

 -  2016 = 574,86 EUR

Odvodová úľava bude platiť najviac 12 mesiacov počas trvania pracovného alebo štátnozamestnaneckého pomeru. Zamestnávateľ počas 12 mesiacov bude platiť za zamestnanca len poistné na úrazové poistenie a na garančné poistenie.

Nová odvodová úľava pre zamestnancov s trvalým pobytom v takzvaných hladových dolinách sa od polovice decembra tohto roka podľa predbežných informácií bude vzťahovať na 12 okresov. Tie ešte oficiálne zverejní Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) SR na svojom webovom sídle.

Ak takýto zamestnanec bude chcieť byť v budúcnosti za obdobie odvodovej úľavy dôchodkovo poistený, bude mať možnosť za toto obdobie dodatočne si doplatiť poistné na dôchodkové poistenie.

Zdroj: Sociálna poisťovňa