Nové povinnosti zamestnávateľa v súvislosti s oznamovaním protispoločenskej činnosti

Článok vložila: Marta Weberová ............................................................................

Nové povinnosti zamestnávateľa v súvislosti s oznamovaním protispoločenskej činnosti

Zákon upravuje podmienky poskytovania ochrany osobám pred neoprávneným postihom v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti a práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti.

Cieľom zákona je posilniť ochranu oznamovateľov - zamestnancov, ktorí v dobrej viere uviedli skutočnosti, ktoré prispejú k objasneniu protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo usvedčeniu jej páchateľa a o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s výkonom svojho zamestnania.

Pre zamestnávateľov s najmenej 50 zamestnancami zákon určuje povinnosť zaviesť vnútorný systém vybavovania podnetov zamestnancov o protispoločenskej činnosti.

Podnetom je oznámenie vrátane anonymného oznámenia a neanonymné podanie fyzickej osoby o inej protispoločenskej činnosti ako závažnej protispoločenskej činnosti, o ktorej sa dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie.

Náležitosti vyplývajúce zo zákona je zamestnávateľ povinný zabezpečiť do 30.6.2015.

 

Vnútorný systém vybavovania podnetov

Zamestnávateľktorý zamestnáva najmenej 50 zamestnancov, a zamestnávateľ, ktorý je orgánom verejnej moci, je povinný:

1.       určiť osobitnú organizačnú zložku alebo osobu (ďalej len „zodpovedná osoba“), ktorá plní úlohy zamestnávateľa v zmysle tohto zákona; na základe zmluvy so zamestnávateľom môže byť zodpovednou osobou aj osoba, ktorá nie je zamestnancom.

2.       prijať a preveriť každý podnet do 90 dní od jeho prijatia. Túto lehotu možno predĺžiť o ďalších 30 dní s tým, že pri neanonymných podnetoch sa predĺženie oznámi osobe, ktorá podala podnet, s uvedením dôvodov predĺženia.

3.       zabezpečiť, aby boli zverejnené spôsoby podávania podnetov, ktoré  musia byť pre všetkých zamestnancov prístupné obvyklým a bežne dostupným spôsobom s tým, že aspoň jeden spôsob podávania podnetov musí byť prístupný 24 hodín denne.

4.       pri preverovaní neanonymných podnetov zachovávať mlčanlivosť o totožnosti osoby, ktorá podala podnet.

5.       oznámiť osobe, ktorá podala podnet, výsledok jeho preverenia do 10 dní od preverenia podnetu.

6.       Zamestnávateľ je povinný vydať vnútorný predpis, v ktorom určí podrobnosti o:

o                     podávaní podnetov,

o                     preverovaní podnetov a oprávneniach zodpovednej osoby pri preverovaní podnetov,

o                     zachovaní mlčanlivosti o totožnosti osoby, ktorá podala podnet,

o                     evidovaní podnetov,

o                     oboznamovaní osoby, ktorá podala podnet, s výsledkom jeho preverenia,

o                     spracúvaní osobných údajov uvedených v podnete.

Zamestnávateľ je povinný po dobu 3 rokov odo dňa doručenia podnetu viesť evidenciu podnetovv rozsahu:

§     dátum doručenia podnetu,

§     meno, priezvisko a adresa pobytu osoby, ktorá podala podnet; ak ide o anonymný podnet, uvedie

sa iba poznámka, že ide o anonymný podnet,

§     predmet podnetu,

§     výsledok preverenia podnetu,

§     dátum skončenia preverenia podnetu.

Zamestnávateľovi, ktorý si nesplní niektorú z povinností, môže inšpektorát práce uložiť pokutu do 20 000 eur.

 

Prevzaté z: https://www.kros.sk/49444