Novinky v "DOHODÁCH"

Autor príspevku: Marta Weberová - špecialista na pracovnoprávne vzťahy

 

...a opäť novinky v dohodách vykonávaných mimo pracovného pomeru

 
Dohody budú od 1.7. 2014 len len na dobu určitú

Od 1.7.2014 je možné dohody uzatvárať len na dobu určitú, najdlhšie však na dobu 12 mesiacov. A to aj v prípade dohôd o vykonaní práce.

„Staré dohody“ uzatvorené pred 1.7.2014 platí prechodné ustanovenie (§ 252j), podľa ktorého takéto dohody, ak neskončia skôr, musia skončiť najneskôr 30.6.2015.

V praxi to znamená, že v prípade pokračovania práce na dohodu po dobu dlhšiu ako 12 mesiacov, bude nutné formálne vždy po 12 mesiacoch dohodu ukončiť (odhlásenie v Sociálnej poisťovni, prípadne aj v zdravotnej poisťovni, zaslanie evidenčného listu dôchodkového poistenia), opätovne dohodu znovu uzatvoriť (a opäť dohodára prihlásiť do SP a prípadne aj do ZP. V SP naďalej platí, že je potrebné prihlásiť pred začatím dohody).

Splatnosť odmeny je do konca nasledujúceho mesiaca

Ďalšou zmenou účinnou od 1.7.2014 je ustanovenie, podľa ktorého pri DoBPŠ a DPČ bude odmena za vykonanú prácu splatná a musí byť vyplatená do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa práca vykonala.
 
...samozrejme, že je toho viac, ale to je už na školenie :-), takže aspoň základné fakty!