Novinky v PaM 2015

Autorka príspevku: Marta Weberová..................

Skrátene o zmenách v mzdovom účtovníctve od 1.1.2015

 

  1. Platí od 1.7.2014 - Všetky dohody len pravidelný príjem vyplácaný každý mesiac, aj keď bude nulový. Zatiaľ je sporné, ako pristupovať k DVP, keďže v ZP sa stále hovorí o vyplatení až po dokončení a odovzdaní diela.
  1. Všetky dohody je možné uzatvárať len na dobu určitú a to najviac na 12 mesiacov. Prechodné obdobie pre už uzatvorené dohody na dobu neurčitú je do 30.6.2015 dokedy sa musia staré dohody ukončiť. Nie je problém uzatvoriť ich nanovo ihneď ďalší deň.
  1. Platí od 1.1.2015 - DoBPŠ už sa nerozlišuje vek do a nad 18 rokov pri hranici zárobku pre odvodovú úľavu, tá je teraz rovnaká a to vo výške 200,00 EUR pre rok 2015.
  1. Od 1.11.2013 platí odvodové zvýhodnenie pre zamestnanie dlhodobo nezamestnaných, kedy sa neplatia žiadne odvody do sociálnej a zdravotných poisťovní. Pre rok 2015 je hranica príjmu 552,08 EUR

Dohody uzatvorené v roku 2014 zostávajú s hranicou 539,35 EUR

Uzatvára sa maximálne na 12 mesiacov.

Pri výpočte DVZ pre náhradu PN sa vtomto prípade použije vzorec:

            DVZ = PPÚ x ÚV x PPPD : PPKD

 

Od 1.1. 2015 sa nahlasuje začiatok PN, OČR a MD od prvého dňa do posledného:

Kód   „1O“   Z začiarok

Kód   „1O“   koniec

 

Len pri neplatenom voľne, absencii, rodičovskej dovolenke sa bude od prvého do posledného dňa nahlasovať:

Kód   „2N“   Z začiatok

Kód   „2N“   K koniec

 

 

  1. Max. DVZ pre rok 2015 je 40,6356

 

  1. Odvodová položka pre nízkopríjmových zamestnanacov je:

Pri plate 380,00 EUR neplatí do zdravotnej poisťovne nič, teda úľava je 380,00 EUR

Ak je príjem nižší, tak odvodová úľava je toľko, koľko je príjem zamestnanca

            Ak je príjem vyšší, použije sa vzorec:

            OP= (380-((príjem pre  OP-380)*2))/počet dní mesiaca * počet dní zamestnania

            Od 570 EUR je odpočítateľná položka 0,00 EUR, takže platia sa riadne odvody. 

 

ZDRAVOTNÉ POISTENIE:

 

Osobitný kód 2P

 

•         Zamestnávateľ si plní oznamovaciu povinnosť s uvedením kódu „2P“ v

          prípade, ak sú splnené súčasne všetky 3 podmienky:

o        fyzická osoba je zamestnaná na základe pracovného pomeru,

          štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru alebo obdobného

          pracovného vzťahu,

o        má nárok na odpočítateľnú položku a

o        pokladá sa u toho istého zamestnávateľa za zamestnanca aj z iného

          dôvodu (napr. konateľstvo, mandátna zmluva).