Odvodové zaťaženie konateľov a spoločníkov od 1.1.2015

Článok pridala Marta Weberová.......................................

 

V tomto článku Vám prinášam informácie o rôznych spôsoboch odmeňovania konateľov a spoločníkov s.r.o. ako aj skompletizovaný prehľad odvodového zaťaženia konateľov a spoločníkov s.r.o., aj s praktickými príkladmi, platný od 01.01.2015, ktorý si môžete stiahnuť na konci tejto stránky.

Odmena za výkon funkcie (nie podiel na zisku)


Konateľ má pri výkone svojej funkcie nárok na odmenu za výkon funkcie konateľa spoločnosti, ktorej výšku, čas a spôsob vyplácania určuje valné zhromaždenie (môže byť pritom vyplácaná napr. mesačne, ale aj ročne). V praxi sa môže vyskytnúť aj menej častý prípad, že odmenu za svoju prácu dostane aj spoločník, ktorý nie je konateľom spoločnosti (v závislosti od toho, či ide o pravidelný alebo nepravidelný príjem, platí u tohoto spoločníka z hľadiska odvodov to isté ako v prípade odvodov z odmeny konateľa spoločnosti).

Konate
ľ a aj spoločník s.r.o. môže svoju funkciu vykonávať aj bez nároku na odmenu. Tento model je často využívaný. Odmena je totiž prvým predpokladom zakladajúcim povinnosť platenia odvodov do zdravotnej a sociálnej poisťovne. V praxi sa bežne vyskytuje prípad, keď spoločníci a konatelia s.r.o., ktorá ešte len rozbieha svoju činnosť, chcú byť odbremenený od odvodového zaťaženia a preto vykonávajú všetky práva a povinnosti vyplývajúce z ich funkcie bez nároku na odmenu. 

Konateľ, resp. spoločník vykonáva svoju funkciu buď na základe Mandátnej zmluvy podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka, ktorá nemusí byť písomná, alebo na základe Zmluvy o výkone funkcie konateľa,resp. Zmluvy o výkone funkcie spoločníka podľa § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka, ktorá musí mať písomnú formu a musí ju navyše schváliť valné zhromaždenie spoločnosti.

Tu pozor!
 Ak konateľ alebo spoločník nemá so spoločnosťou uzatvorenú žiadnu písomnú zmluvu, na vzťah medzi spoločnosťou a konateľom alebo spoločníkom sa primerane uplatnia ustanovenia obchodného zákonníka o mandátnej zmluve (§ 66 ods. 3 Obchod. zák, § 566 a nasl. Obchod. zák.). V prípade mandátnej zmluvy, ide zo zákona o odplatnú zmluvu, to znam., že ak chce konateľ alebo spoločník vykonávať svoju funkciu bez nároku na odmenu, v takom prípade musí so spoločnosťou uzatvoriť písomnú Zmluvu o výkone funkcie konateľa alebo spoločníka, ktorá musí byť schválená valným zhromaždením a v ktorej sa uvedie, že výkon funkcie konateľa alebo spoločníka je bezodplatný. Viac sa o zmluve o výkone funkcie dočítate 
. Táto zmluva sa radí medzi dokumenty, ktoré nie sú bežne dostupné, preto aby som Vám uľahčila jej vypracovanie, môžete si na danej stránke vzor tejto zmluvy spolu so vzorom zápisnice z VZ aj objednať v sume 9,60 eur. 

Pracovný pomer konateľa, resp. spoločníka spoločnosti 

Medzi spoločnosťou a spoločníkom, resp. konateľom je obchodnoprávny vzťah. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že výkon funkcie konateľa sa nemôže riadiť pracovnou zmluvou podľa Zákonníka práce, no konateľ spoločnosti ale aj spoločník spoločnosti (bez ohľadu na to, či je, alebo nie je zároveň konateľom spoločnosti) môže byť popri tomto obchodnoprávnom vzťahu so spoločnosťou zároveň v pracovnom pomere so spoločnosťou (napr. konateľ spoločnosti môže popri funkcii konateľa zároveň zastávať pozíciu generálneho riaditeľa, administratívneho pracovníka, či inú pracovnú pozíciu v rámci spoločnosti). V takom prípade má konateľ, resp. spoločník so spoločnosťou uzatvorenú nielen mandátnu zmluvu alebo zmluvu o výkone funkcie ale aj pracovnú zmluvu v súlade s ustanoveniami Zákonníka práce.
Pre bližšie porovn
anie odvodového zaťaženia z pohľadu odvodov do sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne, ako aj z pohľadu daní, si pozrite nižšie priloženú tabuľku aj s praktickými príkladmi.


Podiel na zisku vyplatený spoločníkovi

Každý spoločník (bez ohľadu na to, či je alebo nie je zároveň konateľom) má nárok na podiel na zisku. 
Nárok na podiel na zisku má aj spoločník, ktorý je konateľom spoločnosti a poberá odmenu za výkon funkcie konateľa.
Podiel na zisku sa nepovažuje za príjem zo závislej činnosti. Podiel na zisku vyplatený spoločníkovi nie je predmetom dane z príjmov fyzickej osoby, t.j. spoločníkov podiel na zisku už zdaneniu nepodlieha. Zdaňuje sa iba príjem spoločnosti ako takej a to vo výške 22 percent zo základu dane (od príjmov sa odpočítajú daňové výdavky). Podiely na zisku sa vyplácajú z už zdaneného zisku s.r.o. po skončení účtovného obdobia.

Podiel na zisku vyplatený spoločníkovi, nie je vymeriavacím základom ani na platenie poistného na sociálne poistenie, t.j. neplatia sa z neho odvody na sociálne poistenie.


Podiel na zisku vyplatený konateľovi

Môže nastať aj taká situácia, že spoločnosť vyplatí podiel na zisku konateľovi, ktorý nie je spoločníkom spoločnosti (podiel na zisku mu je vyplatený napr. na základe rozhodnutia valného zhromaždenia).
Podiel
na zisku vyplatený konateľovi nie je ani v tomto prípade predmetom dane z príjmov fyzickej osoby, t.j. podiel na zisku ani v tomto prípade zdaneniu nepodlieha.

Pokia
ľ ide o odvody do sociálnej poisťovne je potrebné rozlišovať, či konateľ má, alebo nemá právo na iný druh príjmu ako podiel na zisku.

Ak konate
ľ spoločnosti s ručením obmedzeným, v ktorej nie je zároveň spoločníkom, nemá právo na príjem za výkon funkcie konateľa (t. j. nenadobudne z právneho vzťahu konateľa postavenie zamestnanca na účely sociálneho poistenia), vyplatený podiel na zisku nie je vymeriavacím základom na platenie poistného na sociálne poistenie.

Ak konateľ, ktorý nie je zároveň spoločníkom, nadobudne postavenie zamestnanca na účely sociálneho poistenia na základe práva na iný príjem, ako podiel na zisku (napr. poberá odmenu za výkon funkcie konateľa, alebo poberá mzdu ako zamestnanec spoločnosti), vyplatený podiel na zisku je vymeriavacím základom na platenie poistného na sociálne poistenie.
Pre bližšie porovnanie odvodového zaťaženia z pohľadu odvodov do sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne, ako aj z pohľadu daní, si pozrite nižšie priloženú tabuľku aj s praktickými príkladmi.


Zhrnutie

Pri posudzovaní odvodových povinností spoločníkov a konateľov s.r.o., je dôležité rozlišovať, či ide o spoločníka, resp. konateľa, ktorý je odmeňovaný pravidelnou alebo nepravidelnou odmenou, ako aj to, či ide o konateľa, ktorý má alebo nemá podiel na základnom imaní spoločnosti (teda či je, alebo nie je spoločníkom spoločnosti).

Pre b
ližšie porovnanie odvodového zaťaženia si pozrite prehľadnú tabuľku aj s praktickými príkladmi na konci tejto stránky. Dozviete sa aké odvody do sociálnej poisťovne, do zdravotnej poisťovne a aj dane, platí konateľ a spoločník s.r.o. ale aj zamestnanec, či SZČO od 01.01.2015.

 

Tabuľka odvodového zaťaženia konateľov a spoločníkov: https://www.albertova.eu/files/subor1_1429114928.pdf

Zdroj: https://www.albertova.eu/index.php?pravo=rms