Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

NOVA Intereal, s.r.o. _ MW .................................................... 

V skúšobnej dobe môžu PP ukončiť tak zamestnávateľ, ako aj zamestnanec a to buď s udaním dôvodu, alebo bez udania dôvodu, no písomnou formou.

 

V prípade, že končí pracovný pomer zamestnávateľ s tehotnou zamestnankyňou, matkou do 9 mesiacov po pôrode alebo dojčiacou matkou, musí v ukončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe jase a nezameniteľne vymedziť dôvod  ukončenia pracovného pomeru v skúšobnej dobe s takouto zamestnankyňou. Výpovedný dôvod nesmie byť dôvodom stavu zamestnankyne. Účinnosť od 1.9.2011

 

Písomné skončenie PP sa má doručiť druhému účastníkovi spravidla aspoň 3 dni pred dňom, keď sa má PP skončiť.

 

* Skúšobná doba bude môcť trvať maximálne tri mesiace, a maximálne šesť mesiacov u vedúceho zamestnanca v prvej a druhej vedúcej - riadiacej línii.

 

* Skúšobná doba sa predlžuje o čas prekážok v práci na strane zamestnanca.

(viď. §141 Dôležité osobné prekážky v práci)

 

* Skúšobná doba sa musí dohodnúť písomne!

 

* Opätovne uzatváraných pracovných pomerov na určitú dobu – skúšobná doba len v prvej takejto pracovnej zmluve.