Zamestnanec, zamestnávateľ, zástupcovia zamestnancov

Účastníci pracovnoprávnych vzťahov

 

  • Zamestnávateľ (§7 ZP)
  • Zamestnanec (§11 ZP)
  • Zástupcovia zamestnancov (§11a) ZP)

*ZP = Zákonník práce

 

Zamestnávateľ

 

Zamestnávateľom sa rozumie právnická alebo fyzická osoba, ktorá zamestnáva aspoň jednu fyzickú osobu v pracovnoprávnom vzťahu, a ak to ustanovuje osobitný predpis, aj v v obdobnom pracovnom vzťahu.

 

Právne úkony  v  pracovnoprávnych vzťahoch za zamestnávateľa, ktorý je PO, robí štatutárny orgán.

 

PO vznikajú dňom zápisu do Obchodného registra, alebo iného zákonom určeného registra a týmto dňom nadobúda spôsobilosť na práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov.

 

Osobitosťou právnej subjektivity právnických osôb v pracovnom práve je, že ZP umožňuje, aby právnu subjektivitu mala aj organizačná jednotka PO. Zamestnávateľom je aj organizačná jednotka zamestnávateľa za predpokladu, že to ustanovujú osobitné predpisy alebo stanovy zamestnávateľa podľa osobitných predpisov. Iné je postavenie odštepného závodu, keď pracovný pomer vzniká medzi právnickou osobou a zamestnancom a nie medzi odštepným závodom a zamestnancom.

 

Právne úkony v PP vzťahoch za zamestnávateľa, ktorý je FO robí táto fyzická osoba.

V prípade FO spôsobilosť mať práva a povinnosti, ako aj spôsobilosť na právne úkony nevzniká súčasne. Mať práva a povinnosti v pracovnoprávnych vzťahoch vzniká narodením FO, avšak vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať práva a brať na seba povinnosti v pracovnoprávnych vzťahoch ako zamestnávateľ vzniká dovŕšením 18. roku veku. Dovtedy koná zákonný zástupca.

Namiesto nich môžu urobiť právne úkony aj osoby nimi poverené.

 

Zamestnanec

 

Zamestnancom môže byť výlučne FO spôsobilá na právne úkony, dovŕšením 15-tich rokov veku a ukončenej povinnej školskej dochádzky (ZŠ), pokiaľ nie je v ZP uvedené inak.

 

Spôsobilosť fyzickej osoby na právne úkony vzniká v plnom rozsahu plnoletosťou.

Plnoletosť sa nadobúda dovŕšením osemnásteho roku. Pred dosiahnutím tohto veku sa plnoletosť nadobúda len uzavretím manželstva. Takto nadobudnutá plnoletosť sa nestráca ani zánikom manželstva ani vyhlásením manželstva za neplatné.

Pokiaľ FO nie je plnoletá, môže právne úkony, v.r. pracovnoprávnych vzťahov, uzatvárať len v súčinnosti s o zákonným zástupcom, inak sú tieto právne úkony neplatné!

 

Práca FO vo veku do 15 rokov alebo práca FO nad 15 rokov ale do dokončenia povinnej školskej dochádzky je zakázaná!Zákonník práce umožňuje pracovať len ak máte skončenú povinnú školskú dochádzku – a tá trvá 10 rokov. Ak prázdninujete po prvom ročníku strednej školy, tak ide o končiaci desiaty rok (9 rokov základná škola, 1 rok stredná škola). Problém je v tom, že podľa školského zákona školský rok končí až 31. augusta. Počas prázdnin tak ešte pracovať nemôžete, s výnimkou ľahkých prác pri reklamných činnostiach a aj to musí zamestnávateľovi povoliť Inšpektorát práce.

 

Výnimku zo zákazu výkonu detskej práce tvorí:

 

-        účinkovanie alebo spoluúčinkovanie na kultúrnych podujatiach 

         a umeleckých predstaveniach,

-        športových podujatiach,

-        reklamných činnostiach,

         no len s povolením príslušného inšpektorátu práce po dohode 

         s príslušným úradom  verejného zdravotníctva. Tieto orgány dohliadajú,  

         aby práca spĺňala kritérium   neohrozenia zdravia a bezpečnosti detí 

         a neohrozila zdravý vývoj alebo školskú dochádzku detí.

 

Zamestnanec vykonáva pre zamestnávateľa závislú prácu podľa jeho pokynov za mzdu alebo odmenu.

 

Pojem zamestnanec zahŕňa nie len FO, ktorá uzavrie pracovný pomer na základe pracovnej zmluvy, ale aj FO, ktorá vykonáva práce na základe DVP, DPČ, DBPŠ – v zmysle ZP a tiež „zamestnanci“ na zmluvu mandátnu či príkaznú ak túto prácu nevykonávajú ako podnikatelia – zmysle Občianskeho a Obchodného zákona a tiež zmluvy o výkone funkcie (napr. konateľ) – teda „zamestnanci“ nie len s pravidelným mesačným príjmom, ale aj zamestnanci s nepravidelným príjmom.

 

FO majú právo na prácu a slobodnú voľbu zamestnania, na spravodlivé a uspokojivé pracovné podmienky, na ochranu proti nezamestnanosti. Tieto práva im prináležia bez obmedzení a priamej, alebo nepriamej diskriminácie podľa pohlavia, rodinného stavu, rasy, farby pleti, jazyka, vierovyznania a pod.

 

Zamestnanci majú právo na mzdu za vykonanú prácu, na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na prestávky v práci na jedlo a osobne potreby, odpočinok na zotavenie po práci.

 

Zamestnanci majú ďalej právo na informácie o zásadných otázkach súvisiacich s ekonomikou a rozvojom činnosti zamestnávateľa. Zamestnancom so zníženou pracovnou schopnosťou zamestnávateľ zabezpečí primerané pracovné podmienky vzhľadom na ich zdravotný stav. Ďalej majú zamestnanci právo na kolektívne vyjednávanie a na štrajk.

 

Zástupcovia zamestnancov

 

Zástupcovia zamestnancov sú:

  • príslušný odborový orgán,
  • zamestnanecká rada alebo
  • zamestnanecký dôverník.

 

Odborová organizácia – odborový orgán = občianske združenie = aspoň 30% odborovo organizovaných zamestnancov už nemusí od 1.1.2013

Odborový orgán = kolektívne vyjednávanie

Odborový orgán = Kolektívna zmluva

 

Kolektívna zmluva = lepšie podmienky pre zamestnancov vo všetkých smeroch

 

Pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je zástupcom zamestnancov aj zástupca zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci podľa osobitného predpisu.

V družstve, kde je súčasťou členstva aj pracovnoprávny vzťah člena k družstvu, je na účel ZP zástupcom zamestnancov osobitný orgán družstva volený členskou schôdzou  (§ 11 a).

 

Bez zástupcov zamestnancov (ZD, ZR, OO) nemôže zamestnávateľ sám rozhodnúť o:

-        nepravidelne rozvrhnutom pracovnom čase na obdobie dlhšie ako 4 mesiace,

-        konte pracovného času (bývalé flexikonto),

-        o pracovných pomeroch na dobu určitú a ich nepretržité reťazenie pri niektorých vybraných pracovných zaradeniach.